Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip UAB „Julianus Inkaso“ tvarko asmens duomenis. Pažymėtina, kad privatumo politika sukurta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Kadangi privatumo politika yra viešai paskelbta internetinėje svetainėje www.julianus.lt, laikoma, kad svetainės naudotojas yra susipažinęs su UAB „Julianus Inkaso“ privatumo politika.

 

1. Sąvokos

1.1 Asmens duomenys – visa informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, pasinaudojant asmenį identifikuojančiais duomenimis (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir pan.) arba pagal asmeniui būdingus fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės arba socialinės tapatybės požymius.

1.2 Asmens duomenų tvarkymas – visi automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekami veiksmai (pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas arba keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas ir bet kokia šių veiksmų kombinacija).

1.3 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Julianus Inkaso“.

1.4 Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB „Julianus Inkaso“ tvarko asmens duomenis. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta su UAB „Julianus Inkaso“ sudaromose sutartyse bei UAB „Julianus Inkaso“ vidaus teisės aktuose.

2.2 UAB „Julianus Inkaso“ užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

2.3 Asmens duomenų tvarkymui UAB „Julianus Inkaso“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais UAB „Julianus Inkaso“ imasis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, jog tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, remdamiesi UAB „Julianus Inkaso“ privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

2.4 Asmens duomenis, esant teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui ir pagrindui, UAB „Julianus Inkaso“ gali rinkti iš LR viešųjų valstybinių registrų bei kitų oficialių šaltinių.

3. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys yra gaunami iš duomenų subjektų, kreditorių, remiantis reikalavimo teisių perleidimo arba tarpininkavimo sutartimis bei išorinių šaltinių, tokių kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų (VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, Gyventojų registro tarnyba, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas, Lietuvos Respublikos antstolių duomenų bazė ir kt.). UAB „Julianus Inkaso“ renka ir tvarko šiuos duomenis:

3.1 Tapatybės nustatymo duomenys, kaip antai vardas, pavardė, antras vardas, vardo trumpinys, asmens kodas (nacionalinis asmens kodas, kliento numeris, darbuotojo numeris) gimimo data, gimimo šalis, lytis, pilietybė;

3.2 Kontaktiniai duomenys, kaip antai gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba.

3.3 Skaitmeniniai tapatybės nustatymo duomenys, kaip antai vardas socialiniuose tinkluose arba „Skype“.

3.4 Finansiniai duomenys, kaip antai turimas turtas, pajamos, įsipareigojimai.

3.5 Profesiniai duomenys, kaip antai duomenys apie išsilavinimą, profesinę veiklą, užimamas pareigas.

3.6 Duomenys, gauti iš valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų;

3.7 Duomenų subjekto pateikti duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „Julianus Inkaso“ gali rinkti asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktais nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais:

4.1 Sutartinis (sutarties sudarymo ir vykdymo) pagrindas – pradinė sutartis su kreditoriumi, tarpininkavimo sutartis, reikalavimo teisių perleidimo sutartis;

4.2 Teisinės prievolės įvykdymas – prisiimtų įsipareigojimų atsakomybė bei pasekmės;

4.3 UAB „Julianus Inkaso“ teisėti interesai;

4.4 Duomenų subjekto sutikimas.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, UAB „Julianus Inkaso“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

5.1 Duomenų subjekto identifikavimo;

5.2 Įsiskolinimų valdymas (ikiteisminis skolų išieškojimas), teisinių prievolių vykdymas pagal tarpininkavimo bei reikalavimo teisių perleidimo sutartis;

5.3 Teisminis skolų išieškojimas bei teisinių paslaugų teikimas (teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas);

5.4 Telefoninių pokalbių įrašymas – aptarnavimo bei teikiamų konsultacijų telefonu kokybės vertinimo tikslu ir duomenų subjektų prašymų, kylančių ginčų su klientais nagrinėjimui;

5.5 Duomenų subjektų pranešimų ir (ar) skundų registravimas bei ištyrimas;

5.6 Duomenų subjekto ir (arba) UAB „Julianus Inkaso“ interesų apsauga (pvz., siekiant pareikšti ir apginti teisinius reikalavimus);

5.7 Duomenų subjektų konsultavimas, paslaugų teikimas;

5.8 Kasdienių operacijų valdymas;

5.9 Paslaugų užtikrinimas nuotoliniu būdu.

6. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

6.1 UAB „Julianus Inkaso“ taiko automatizuotą sprendimų priėmimą. Tai grindžiama UAB „Julianus Inkaso“ teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu arba duomenų subjekto sutikimu.

6.2 Duomenų subjektas turi teisę į tai, kad jam nebūtų taikomas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jeigu dėl jo duomenų subjektui kyla teisinių pasekmių.

7. Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys, esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui bei tikslui, gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

7.1 Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos).

7.2 Teisines, finansines, archyvavimo, pašto siuntimo, informacinių technologijų paslaugas teikiantys subjektai – UAB „Julianus Inkaso“ įgalioti duomenų tvarkytojai;

7.3 UAB „Julianus Inkaso“ klientai;

7.4 Kiti tretieji asmenys, turintys teisėtą interesą

8. Duomenų subjekto teisės

UAB „Julianus Inkaso“ siekia užtikrini, kad asmens duomenų tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose įstatymuose numatytos asmenų teisės. Duomenų subjektas turi šias teises:

8.1 Susipažinti su UAB „Julianus Inkaso“ tvarkomais asmens duomenimis;

8.2 Reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;

8.3 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra tik teisėti interesai;

8.4 Reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su duomenų subjekto sutikimu, jeigu sutikimą jis atšaukia. Ši teisė netaikoma, jeigu asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

8.5 Apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pavyzdžiui, laikotarpiui, per kurį UAB „Julianus Inkaso“ įvertins, ar duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad asmens duomenis būtų ištrinti;

8.6 Gauti paties duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

8.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (išskyrus tuos atvejus, kai duomenų tvarkymo pagrindas – teisinės prievolės įvykdymas; sutarties sudarymas ir vykdymas);

8.8 Nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį duomenų subjektui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą tam;

8.9 Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jeigu duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

9. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, turi pateikti UAB „Julianus Inkaso“ rašytinį prašymą. Prašymą duomenų subjektas gali pateikti:

9.1. paštu;

9.2. el. paštu: duomenupareigunas@julianus.lt / info@julianus.lt / klausimai@julianus.lt;

9.3. atvykus į UAB „Julianus Inkaso“ ofisą adresu Žalgirio g. 135, Vilnius, LT-08217.

  • Teikiant prašymą paštu, prie jo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
  • Teikiant prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
  • Teikiant prašymą atvykus į UAB „Julianus Inkaso“ ofisą, paprašysime parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu UAB „Julianus Inkaso“ kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, UAB „Julianus Inkaso“ gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei patvirtinti, pvz., asmens kodo, asmens kodo paskutinių keturių skaitmenų. Tokiu būdu siekiama išvengti duomenų subjekto asmens duomenų išsiuntimo kitam asmeniui. Duomenų subjektui nepateikus prašomos informacijos, jo prašymas bus netenkinamas. Pažymime, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos.

Atsakymas į duomenų subjekto prašymą bus pateiktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, UAB „Julianus Inkaso“, apie tai pranešusi, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų prašyme nurodytų reikalavimo išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant jo teises, jis turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt, el. p. ada@ada.lt).

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

10.1 Asmens duomenys saugomi UAB „Julianus Inkaso“ informacinėje sistemoje ir (ar) spausdintuose dokumentuose. Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina tikslui įgyvendinti. Asmens duomenus saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys bus sunaikinami.

Pažymėtina, kad informaciją UAB „Julianus Inkaso“ saugo tam, kad prireikus galėtų duomenų subjektui suteikti reikiamą informaciją, turėtų bendravimo istoriją bei galėtų atsakyti į klausimus, susijusius su UAB „Julianus Inkaso“ ir duomenų subjekto bendradarbiavimu.

Duomenų saugojimo tikslai bei jų terminai:

  • Skolos išieškojimas – 10 metų, jeigu konkrečios bendradarbiavimo sutartys su kreditoriais nenumato kitaip;
  • Telefoninių pokalbių įrašai – 5 metai;
  • Skundų nagrinėjimas/duomenų subjekto prašymų įgyvendinimas – 10 metų;
  • Siekiant pareikšti, vykdyti, apginti teisinius reikalavimus – 10 metų;
  • Ataskaitų teikimas/buhalterinė apskaita – 10 metų.

10.2 Nelikus teisėto tikslo asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys yra sunaikinami.

11. Asmens duomenų apsaugos principai

UAB „Julianus Inkaso“ rinkdama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi šių principų:

11.1 teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo (asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu);

11.2 tikslo apribojimo (asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu);

11.3 duomenų kiekio mažinimo principas (asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi);

11.4 tikslumo principas (asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami);

11.5 saugojimo trukmės apribojimo principas (asmens duomenys laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi);

11.6 vientisumo ir konfidencialumo principas (asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo).

12. Taikomos priemonės duomenų saugumui

12.1 UAB „Julianus Inkaso“ siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis nuo neteisėtos priegos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taiko reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, pavyzdžiui, tinkamų kompiuterinių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą. Taip pat organizacines priemones – priegos prie UAB „Julianus Inkaso“ sistemos, failų, dokumentų apribojimą.

12.2 Nepaisant to, kad UAB „Julianus Inkaso“ naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Tačiau, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintasdėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB „Julianus Inkaso“, todėl duomenų subjektai turėtų būti atsargūs teikdami konfidencialią informaciją.

13. Geografinė asmens duomenų tvarkymo teritorija

13.1 Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje.

13.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba duomenų subjektas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

14. Duomenų apsaugos pareigūnas

14.1 UAB „Julianus Inkaso“ yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. El. paštas: duomenupareigunas@julianus.lt.

14.2 Duomenų apsaugos pareigūnui duomenų subjektas gali teikti prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus, susijusius su duomenų apsauga.

14.3 Atsakymas į duomenų subjekto prašymą bus pateiktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, UAB „Julianus Inkaso“, apie tai pranešusi, turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų prašyme nurodytų reikalavimo išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

15. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

15.1 Duomenų subjektai gali susipažinti su UAB „Julianus Inkaso“ privatumo politika Internete www.julianus.lt arba mūsų buveinėje Žalgirio g. 135, Vilnius, LT-08217.