Duomenų apsaugos sąlygos

1. Duomenų apsaugos sąlygų tikslas


Duomenų apsaugos sąlygų tikslas – suteikti asmenims, kurių asmens duomenis „Julianus Inkasso OÜ“ (toliau – „Julianus Inkasso“) tvarko savo kasdienėje veikloje, informaciją apie tai, kokius asmens duomenis, kaip ir kokiu tikslu tvarko „Julianus Inkasso“ ir kokios yra žmogaus teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų apsaugos sąlygų atskleidimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, 2016 m. balandžio 27 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB panaikinimo pripažinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) straipsniuose 13 ir 14 numatytą informavimo pareigą.

2. Asmens duomenų valdytojas


„Julianus Inkasso“, kaip asmens duomenų valdytojas, įmonės kodas 10686553, juridinis adresas A. Weizenbergi tn 20, 10150 Talinas. Telefonas kontaktams +372 681 4400 ir el. pašto adresas inkasso@julianus.ee.

Duomenų apsaugos specialisto el. pašto adresas yra andmekaitse@julianus.ee.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Skolų išieškojimo paslaugų pirkimas ir skolų reikalavimų pirkimas


3.1 Julianus Inkasso specializuojasi skolų išieškojimo paslaugų teikimui, t.y. skolų išieškojimo paslaugų teikimui kreditoriams. Tai reiškia, kad „Julianus Inkasso“ padeda kreditoriams atgauti skolas, bet pats reikalavimo neįgyja. „Julianus Inkasso“ tvarko asmens duomenis, susijusius su skolos reikalavimu ir skolininku, pagal sutartį su savo klientu šios sutarties vykdymo tikslais, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Tokiu atveju „Julianus Inkasso“ yra duomenų tvarkytoju, o kreditorius ir toliau lieka duomenų valdytoju, nes reikalavimas nėra perleidžiamas.

3.2 Taip pat „Julianus Inkasso“ perka ir klientų skolos reikalavimus, bei tampa kreditoriumi. Tokiu atveju „Julianus Inkasso“ tvarko asmens duomenis perleistos sutarties pagrindu šios sutarties vykdymo tikslais, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

3.3 „Julianus Inkasso“ tvarko vykdydamas šias veiklas fizinio asmens kliento (kreditoriaus), juridinio asmens kliento (kreditoriaus) valdybos nario ar darbuotojo, fizinio asmens skolininko ir juridinio asmens skolininko valdybos nario, su skolos procedūra susijusio trečiojo asmens (pvz., asmuo, kuris sumoka skolą už skolininką), susijusio asmens ir laiduotojo kontaktinius duomenis ir su perkamu ar peržiūrimu reikalavimu susijusius duomenis.

3.4 Teikdamas skolų išieškojimo paslaugas ir pirkdamas skolinius reikalavimus, „Julianus Inkasso“ taip pat tvarko ir duomenis, susijusius su fizinio asmens skolininko turtine būkle ir mokėjimo elgesiu. Šie duomenys yra gaunami iš skolininko, kreditoriaus ir viešų šaltinių, tokių kaip nekilnojamo turto registro žurnalas ir leidinys „Ametlikud Teadaanded“ (Oficialūs pranešimai).

3.5 „Julianus Inkasso“ gali paskelbti „Julianus Inkasso“ interneto svetainėje adresu https://www.julianus.ee/debtors bei svetainėje taust.ee (Krediidiregister OÜ) bei svetainėje creditinfo.ee (Creditinfo Eesti AS) skolininko mokėjimo sutrikimo duomenis sandorio apyvartos patikimumo tikslais ir vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų apsaugos įstatymu ir Duomenų apsaugos inspekcijos galiojančiomis instrukcijomis.

3.6 „Julianus Inkasso“ gali perduoti su skolininku susijusius duomenis ir mokėjimo sutrikimo duomenis tam pačiam koncernui priklausančioms bendrovėms, o tai pat ir skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai OÜ Castovanni bei teisminėse ir vykdomosiose procedūrose kreditoriaus atstovavimo paslaugas teikiančiai OÜ Julianuse Õigusbüroo. „Julianus Inkasso“ taip pat gali perduoti savo ar jos klientų skolinius reikalavimus išieškoti savo partneriams užsienyje, kurie yra European Collectors Association nariai, laikydamasi būtinų reikalavimų ir saugumo priemonių. „Julianus Inkasso“ naudoja savo kasdieniame darbe programas, kurias siūlantieji turi laikytis susitartų priemonių, padedančių užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

3.7 „Julianus Inkasso“ saugo su skolų išieškojimu susijusių paslaugų pirkimo ir skolinių reikalavimų įsigijimo ir išieškojimo asmens duomenis 15 metų, vadovaudamasi Civilinio kodekso bendrosios dalies įstatymo 146 straipsnio „Su sandoriu susijusio reikalavimo senaties terminas” 4 dalimi (10 metų) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 5 punktu (5 metai).

Tikrinimas, saugojimas ir įrodymas


3.8 „Julianus Inkasso“ turi teisę rinkti atgalinio ryšio duomenis iš klientų ir skolininkų. „Julianus Inkasso“ išsaugo įeinančius ir išeinančius telefoninius pokalbius bei el. laiškus kokybės tikrinimo, galimų asmens duomenų pažeidimo nustatymo, duomenų subjekto pretenzijų sprendimo, galimų teisinių reikalavimų pateikimo ir/arba gynybos klausimams spręsti. Suasmeninti asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek tai yra reikalinga pagal aplinkybes, bet ne daugiau kaip 10 metų nuo asmens duomenų gavimo momento.

Potencialių klientų paklausimai


3.9 „Julianus Inkasso“ atsako į potencialių klientų paklausimus prieš pradedant santykius su klientais dėl ikisutartinių derybų pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. „Julianus Inkasso“ saugo paklausimų eigoje gautus duomenis ne ilgiau kaip 10 metų nuo paklausimo pateikimo, priklausomai nuo galimo juridinio reikalavimo senaties termino.

Bendravimas su tiekėjais


3.10 „Julianus Inkasso“ gali paslaugas ir gaminius pirkti iš tiekėjų. Su tiekėjais sudarytų sutarčių vykdymo tikslais „Julianus Inkasso“ tvarko tiekėjo kontaktinio asmens kontaktinius duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Tiekėjo kontaktinio asmens duomenys nėra saugomi ilgiau nei 10 metų nuo gaminio pristatymo ar paslaugos suteikimo, priklausomai nuo galimų teisinių reikalavimų senaties termino.

Žmogaus su duomenų apsauga susijusio prašymo vykdymas


3.11 Siekdamas vykdyti žmogaus su duomenų apsauga susijus prašymą, Julianus Inkasso tvarko duomenų subjekto asmens duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 ir 20 straipsnius. Asmens duomenys paskelbiami asmeniui, kurio duomenys buvo tvarkomi ir duomenų perkėlimo prašymo pagrindu dar ir tretiesiems asmenims, kurių duomenų perkėlimo buvo prašoma. Prašymas ir su juo susijęs susirašinėjimas saugomas iki 10 metų nuo duomenų apsaugos reikalavimo įvykdymo ar atsisakymo jį vykdyti momento.

Valstybės paklausimų vykdymas


3.12 „Julianus Inkasso“ gali valstybės įstaigų ir teismų informacinių sistemų vykdymo tikslais, duomenų išdavimą įpareigojančio teisės akto pagrindu išduoti asmens duomenis valstybinei įstaigai (policijai, teisėsaugos įstaigai, prokuratūrai ir pan.) bei teismams. Paklausimas bei su juo susijęs susirašinėjimas ir dokumentai saugomi iki 10 metų nuo duomenų apsaugos reikalavimo įvykdymo ar atsisakymo jį vykdyti momento.

4. Žmogaus su duomenų apsauga susijusios teisės


4.1 Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą asmuo turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti savo asmens duomenų kopijas, turi teisę reikalauti perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, teisę prašyti ištrinti, pataisyti ar papildyti asmens duomenis ir apriboti asmens duomenų tvarkymą bei pateikti prieštaravimą, susijusį su duomenų tvarkymu. Šios su duomenų apsauga susijusios teisės nėra neribotos ir dėl to „Julianus Inkasso“ turi kiekvieno prašymo atveju įvertinti, ar ir kiek duomenų suteikia galimybę įvykdyti duomenų apsaugos teisės aktais keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, „Julianus Inkasso“ neištrina su skoliniais reikalavimais susijusių duomenų ir mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, nes šių duomenų tvarkymas yra reikalingas teisiniam reikalavimui sudaryti, pateikti ir apginti. Tai yra pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą pagrindu atsisakyti ištrinti.

4.2 apie pageidavimą pasinaudoti šiomis teisėmis, „Julianus Inkasso“ prašo informuoti el. pašto adresu andmekaitse@julianus.ee. Rekomenduojame tuo tikslu naudoti duomenų apsaugos prašymo formą.

4.3 Jei žmogus yra susirūpinęs dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ar kitų su asmens duomenų apsauga susijusių teisės aktų pažeidimo, „Julianus Inkasso“ prašo susisiekti su juo el. paštu andmekaitse@julianus.ee. Jeigu žmogaus netenkina tai, kaip „Julianus Inkasso“ išsprendė jo skundą, jis turi teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų apsaugos inspekcijos kontaktiniai duomenys yra: telefonas +372 627 4135; el. paštasinfo@aki.ee; pašto adresas Tatari 39, Talinas 10134.